Ako vybrať správny náhradný diel na automobil

Čo si treba všímať

Kde zistiť informácie o Vašom automobile

Všetky tieto potrebné informácie nájdete v technickom preukaze k automobilu

Upozornenie

Predávajúci nezodpovedá za chybnú objednávku náhradných dielov podľa technického preukazu, respektíve iných dokladov, ak na vozidle bola realizovaná prestavba formou použitia neoriginálnych náhradných dielov a kupujúci nás na túto skutočnosť neupozorní

Ako u nás nakupovať

Ako určujeme cenu

Cena nových náhradných dielov je daná katalógom dodávateľov.

Cena použitých náhradných dielov sa určuje dohodou z ceny nových, pričom sa zohľadnuje opotrebovanosť ale aj dopyt a dostupnosť danej súčiastky.

Cenu určuje mechanik a priemerne sa pohybuje od 10 do 40 % ceny nového originálneho náhradného dielu, okrem skiel, kde sa pohybuje okolo 50 %

Náhradné diely demontujeme až po zložení zálohy.

Zálohu môžete zložiť v hotovosti u nás na predajni, alebo po pridelení Variabilného symbolu na náš účet. Záloha sa stanovuje na 20% ceny súčiastky, pokiaľ predávajúci neurčí inú sumu.

Záloha je nevratná - slúži na refundáciu nákladov a škôd spôsobených demontážou. Výnimkou je iba vrátenie zálohy z dôvodu znefunkčnenia súčiastky pri demontáži - viď reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie v našej predajni vybavujeme podľa platného znenia:

Na nový tovar sa vzťahuje záručná lehota 2 roky od dňa predaja spotrebiteľovi. Závady vzniknuté na tovare behom tejto doby chybou výroby alebo vadou materiálu budú bezplatne odstránené. Na akosť, činnost a prevedenie výrobku platí záruka, ak bol výrobok správne používaný.

Na používaný tovar deklarovaný ako funkčný sa záruka vzťahuje na dobu odskúšania funkčnosti zo strany kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru o ktorých bol kupujúci upovedomený (t.j aj viditeľné vady), chybnou objednávkou zo strany zákazníka, vady spôsobené dopravou, mechanickým poškodením, neodbornou resp. nesprávnou montážou,nesprávnym používaním, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), poprípade inými zásahmi.

V prípade uplatnenia neoprávnenej reklamácie sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť náklady spojené s manipuláciou uskladnením a dopravou reklamovaného výrobku vo výške min. 500,- Sk. Bezplatnú opravu pri dodržaní vyššie uvedených záručných podmienok vykoná po predložení úplného výrobku a správne a úplne vyplneného záručného listu odborný servis.

V prípade spornej reklamácie môže predávajúci umožniť kupujúcemu výmenu za iný tovar, resp. vystaviť dobropis v hodnote reklamovaného tovaru poníženej o náklady za realizovanú demontáž a stratu nefunkčnosti komponentov.